Privacy Policy

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ: Passionet s. r. o.,

sídlo: Zadunajská cesta 1191/7, 851 01 Bratislava – Petržalka

IČO: 54 490 057  

Spoločný prevádzkovateľ na účely štatistík návštevnosti fanúšikovských stránok na Facebooku aj: Meta Platforms Ireland Limited (predtým: Facebook Ireland Ltd.),

so sídlom: 4 GRAND CANAL SQUARE , GRAND CANAL HARBOUR,

D2 Dublin, Írsko.

 

V prípade otázok vo veci uplatnenia práv dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese, alebo e-mailovej adrese: [email protected]

 

Prevádzkovateľ nemá povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu. 

 

  1. Účely a právne základy spracúvania Vašich údajov a zdroj získania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje zákonným spôsobom na základe osobitných predpisov pre nasledujúce účely:

 

Účel

Právny základ

Spracovanie dokladov a vedenie účtovníctva.

Článok 6, ods. 1 c) Nariadenia GDPR. 

Osobitný predpis – Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Spracúvanie osobných údajov na tento účel je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa.

Rezervácia strategických hovorov.

Článok 6, ods. 1. písmeno b) GDPR dotknutá osoba je potenciálnou zmluvnou stranou (predzmluvné vzťahy). 

Poskytovanie služieb.

Článok 6, ods. 1. písmeno b) GDPR dotknutá osoba je zmluvnou stranou (zmluvné vzťahy).

Bez spracúvania údajov by nebolo možné poskytnúť plnenie na základe zmluvy.

Referencie.

Článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR dotknutá osoba udelila súhlas. Súhlas bol udelený slobodne a dobrovoľne.

Evidencia kontaktov na klientov a dodávateľov, ale aj potenciálnych klientov.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Osobné údaje potenciálnych klientov môžu byť získané od tretích strán.

Zasielanie newslettra, informácií o novinkách.

Článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR dotknutá osoba udelila súhlas. Súhlas bol udelený slobodne a dobrovoľne.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 

Osobné údaje získavame od Vás. Ak neboli údaje získané od Vás, boli získané z webových sídel Vašich zamestnávateľov alebo spoločností, kde pôsobíte alebo od osôb, ktoré sa špecializujú na tvorbu databáz kontaktov.

 

III. Kategórie dotknutých osôb

Účel

Kategórie dotknutých osôb

Spracovanie dokladov a vedenie účtovníctva.

zamestnanci spoločnosti, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb

Rezervácia strategických hovorov.

zamestnanci / štatutári spoločností – potenciálnych klientov

Poskytovanie služieb.

klienti

Referencie.

zamestnanci / štatutári spoločností, ktorí poskytli referenciu za účelom jej zverejnenia

Evidencia kontaktov na klientov a dodávateľov.

kontaktné osoby klientov a dodávateľov, potenciálni klienti

Zasielanie newslettra, informácií o novinkách.

osoby, ktoré udelili súhlas so zasielaním newslettra, noviniek

klienti prevádzkovateľa, ktorým už bola poskytnutá služba

 

  1. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ pri svojich spracovateľských činnostiach spracúva bežné osobné údaje v zmysle čl. 4. bod 1 GDPR.

 

  1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a výlučne príjemcom na základe právnych predpisov (orgány verejnej moci, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, Úrad na ochranu osobných údajov, alebo na základe zmluvy osobám – sprostredkovateľom, ktoré pre prevádzkovateľa a na základe jeho pokynov spracúvajú osobné údaje, a to:

H-Fin Smart s. r. o.,

SuperFaktura, s.r.o.,

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

 

  1. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos osobných údajov sa uskutočňuje do Spojeného kráľovstva na základe Rozhodnutia Komisie 2021/1772.

 

VII. Doba spracúvania Vašich údajov

Vaše osobné údaje sú u prevádzkovateľa uložené po dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Doba spracúvania a archivácie je stanovená právnymi predpismi a Registratúrnym poriadkom.

 

Účel

Doba spracúvania údajov

Spracovanie dokladov a vedenie účtovníctva.

10 rokov

Rezervácia strategických hovorov.

1 rok

Poskytovanie služieb.

po dobu poskytovania služieb

Referencie.

2 roky

Evidencia kontaktov na klientov a dodávateľov.

po dobu trvania zmluvy, potenciálni klienti – 1 rok

Zasielanie newslettra, informácií o novinkách.

2 roky

 

VIII. Aké máte práva

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o nej prevádzkovateľ uchováva a požadovať vyhotovenie kópie. Ak dotknutá osoba požiada o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie jej budú poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 

Právo na opravu osobných údajov

Prevádzkovateľ prijíma opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií. Ak si dotknutá osoba myslí, že údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, môže žiadať, aby sa tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na vymazanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Jej právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Je možné, že z dôvodu určitých právnych a regulačných povinností nebude možné tejto žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípadoch určených predpismi má dotknutá osoba právo požiadať, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo. Napríklad do overenia správnosti osobných údajov, alebo v prípade nezákonného spracúvania týchto údajov, ak namiesto vymazania údajov dotknutá osoba požiada o ich obmedzenie. 

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo požiadať o prenosnosť osobných údajov, v prípade ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu a automatizovanými prostriedkami. Má právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi.

 

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nepredloží presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, nebude ďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby. Právo namietať je možné uplatniť nasledovne:

  1. a) písomne na adrese prevádzkovateľa,
  2. b) emailom na adrese [email protected]Právo odvolať súhlas

V prípadoch, ak sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať nasledovne:

  1. a) písomne na adrese prevádzkovateľa,
  2. b) emailom na adrese [email protected]

 

Právo podať sťažnosť 

V prípade, ak dotknutá osoba chce podať sťažnosť na spôsob, akým sú jej osobné údaje spracúvané, vrátane vyššie uvedených práv, môže sa obrátiť na prevádzkovateľa. Všetky podnety a sťažnosti budú preverené. Ak nebude spokojná s odpoveďou prevádzkovateľa, môže sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk

 

  1. Vyhlásenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie alebo profilovanie dotknutých osôb na uvedené účely spracúvania.

Bratislava, dňa 20. 06.2023